• (c) Karin Borghouts
project

Project Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen

Met het project Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen richt het Vlaams Architectuurinstituut zich gedurende twee jaar op het waarderen van architectuurarchieven. Zowel onze eigen collectie als archieven van externen worden onder de loep genomen.

Deze Pilootprojecten Waarderen lopen bij verschillende organisaties en kaderen zich in de beleidsnota Cultuur 2014-2019 van de Vlaamse Overheid die zich focust op collectiegericht denkt. Het is de bedoeling om expertise op te bouwen over het systematisch waarderen van cultureel erfgoed. Deze opgebouwde kennis wordt dan gedeeld binnen de organisaties maar ook met bredere cultureel-erfgoedveld.

Erfgoed benoemen en bewaren vraagt namelijk dagelijks om strategische investeringen en beslissingen, onder andere over bewaren, behouden of ontwikkelen, onderzoeken, publieksgericht werken en participatie. Een doordacht waarderingsbeleid is onontbeerlijk bij alle aspecten van cultureelerfgoedwerking.

Het project Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen splitst zich op in twee fases. De eerste fase werd reeds met succes doorlopen en fase twee wordt momenteel doorlopen. Hieronder vind je meer informatie over de beide projectfases:

Met onze beide projectfases willen we ook voldoen aan de Basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingsproject die binnen de Vlaamse erfgoedsector zijn opgesteld. Dit wil zeggen dat we methodisch te werk zullen gaan, door het uitbouwen van een waarderingskader, en ook participatief. Wij vragen input en ondersteuning zowel van experten als van partnerorganisaties uit de wereld van erfgoed en kunsten, maar ook van al onze medewerkers die elke dag met de collectie bezig zijn. Op die manier willen we komen tot een breed gedragen en gebalanceerde waardering van de archieven.